Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat

De VPN behartigt de collectieve belangen van allen die een pensioen ontvangen van de Stichting Pensioenfonds Notariaat

Waarom VPN ?

Het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (WTP) is aangenomen in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet nog in de Eerste Kamer worden behandeld en vervolgens in stemming worden gebracht. In die wet is opgenomen een hoorrecht voor pensioengerechtigden. Dat hoorrecht (inzake het transitieplan) kan worden uitgeoefend als het transitieplan door de sociale partners en de pensioenkamer (in samenwerking met ons pensioenfonds) aan alle betrokkenen ter kennis is gebracht.

Maar…..het hoorrecht is slechts uit te oefenen door een entiteit die ten minste 10% van de groep, namens wie die entiteit optreedt, vertegenwoordigt. En dus hebben een handvol gepensioneerden uit het notariaat de VPN opgericht. En hadden zich binnen 6 weken na bekendmaking van de oprichting aan de ongeveer 5700 pensioengerechtigden(daaronder mede begrepen de nagelaten betrekkingen)  ruim 600 van hen aangemeld als lid. Daarmee is ruimschoots voldaan aan de wettelijke representativiteitseis.

Maar…..het hoorrecht geeft de VPN veel te weinig greep op de besluitvormingsprocedure met betrekking tot het transitieplan: iedere pensioengerechtigde zijn/haar eigen pensioenpotje.

Wie beslist over uw pensioen?
Dat is de Pensioenkamer en een vertegenwoordiging van de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN).
De Pensioenkamer bestaat uit een werkgeverscommissie en een werknemerscommissie.
U, als gepensioneerde, heeft dus geen enkele stem noch zeggenschap over het vermogen van uw Pensioenfonds. En dat terwijl ongeveer 36 % van het totale pensioenvermogen gereserveerd is voor pensioengerechtigden en nagelaten betrekkingen.

In de statuten van uw Pensioenfonds is bepaald dat één bestuurslid wordt gekozen door de gepensioneerden. De eisen die het pensioenfonds door middel van een profielschets aan deze bestuurder stelt, zijn zodanig dat geen enkele gepensioneerde daaraan kan voldoen. Dus worden bij de verkiezingen voor deze zetel externe pensioendeskundigen voorgedragen. Er is dan een grote kans dat affiniteit met het notariaat en zijn geschiedenis ontbreekt . Een goede belangenbehartiging wordt daardoor bemoeilijkt. Ook de door de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan (VO) gekozen vertegenwoordigers hebben onvoldoende mogelijkheden om uw belangen goed te vertegenwoordigen. Zij zijn met twee stemmen van in totaal zeven stemmen ook niet in de gelegenheid voldoende gewicht in de schaal te leggen.
Zonder structurele veranderingen blijft dit nog lange tijd zo.

En daarom…..wil de VPN nu een plaats aan de tafel waaraan de sociale partners en het pensioenfonds het beleid  maken en  op korte termijn beslissen over het transitieplan.

Waarom ook? …….Om op langere termijn die plaats te behouden om doorlopend voor de belangen van alle pensioengerechtigden in het notariaat te kunnen opkomen.

Laatste berichten voor onze leden