Geachte dames en heren,

Onze belangenvereniging Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat heeft alle leden van de Eerste Kamer een OPEN BRIEF gezonden over het voorliggende wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen.

Het betreft een dringende oproep aan de leden van de Eerste Kamer voor betere rechtsbescherming van de deelnemers en pensioengerechtigden in de nieuwe pensioenwet. De oproep luidt:

-‘Eerste Kamer maak rechterlijke toetsing mogelijk in de nieuwe pensioenwet’-

Deze open brief – die als bijlage is bijgevoegd – is eveneens inmiddels naar diverse media en de pers gezonden.

Leest u vooral de conclusie uit deze brief: 

het is absoluut onaanvaardbaar dat de DNB, ook nog als enige, de bevoegdheid verkrijgt de transacties, die onder het nieuwe pensioenstelsel nodig zijn, al dan niet goed te keuren, zonder enige rechterlijke toetsingsmogelijkheid.  Alleen de rechter kan uiteindelijk het beste – met name vanuit zijn onafhankelijk perspectief – beoordelen of de betrokken belangen wel evenwichtig zijn afgewogen.