Op 23 november 2022 werd in Bunnik een eerste ledenvergadering gehouden. 

Aan alle leden,
Uw bestuur was zeer verheugd over de aanwezigheid van ruim 80 van de 660 leden op onze eerste algemene ledenvergadering. Van een aantal uwer kregen wij (begrijpelijke) berichten van verhindering, die wel getuigden van belangstelling voor de activiteiten van VPN.
In bijlage treft u aan het verslag en de notulen van deze vergadering, zodat de afwezigen kunnen kennis nemen van hetgeen besproken en besloten is.
In de bijlage bij de brief van gisteren vindt u de analyse met betrekking tot de door de sociale partners met het fonds overeengekomen gedempte premieregeling die in 7 jaar tijd tot een tekort van ruim 123 Mio heeft geleid.
Belangrijk om te vermelden: met vrijwel algemene stemmen steunde de ALV het door uw bestuur tot nu toe ontwikkelde beleid. Een eenmalige contributieverhoging heeft dit wel tot gevolg. Een verzoek tot betaling van 40 euro kunt u in januari 2023 verwachten.
Indexatie.
In een aparte mail heeft uw bestuur gisteren een reactie gegeven op de door SPN aangekondigde indexatie van 8,1% per 1 januari 2023.
Vacature verantwoordingsorgaan (VO).
Hierin komt een plaats vrij voor een vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden.
Het bestuur is verheugd u te kunnen mededelen dat Jan Veenkamp, bestuurslid van VPN, zich kandidaat heeft gesteld.
Zijn er op 14 december 2022 meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er in januari 2023 verkiezingen.
Wij zijn ervan overtuigd dat benoeming van Jan Veenkamp een essentiele en noodzakelijke ondersteuning van het VO zal betekenen.
Daarom verzoeken wij u, als verkiezing noodzakelijk blijkt, zijn kandidatuur te ondersteunen door uw stem op hem uit te brengen.
Het VO geeft jaarlijks zijn oordeel over het door het bestuur van het pensioenfonds gevoerde beleid.
Versterking bestuur en raad van advies
Op velerlei gebied ( bestuur, adviezen, digitale vaardigheid, etc) heeft uw bestuur behoefte aan versterking.
Meldt u zich via platform@gepensioneerdennotariaat.nl aan, zodat wij contact met u kunnen opnemen en u informeren op welke wijze u een bijdrage kunt leveren.
En als u zelf geen hulp kunt bieden, is er wellicht in uw omgeving/netwerk wel een secretaresse/secretaris te vinden die tijd over heeft en het leuk vindt om uw bestuur met digitale kennis en vaardigheden bij te staan.
Het doel is de moeite waard en het werk is leuk !
Wij hopen op een, voor u en voor VPN, succesvol nieuwjaar.
Met een hartelijke groet,
Jord Ruijgh, Niek van Wijk,
interim voorzitter/penningmeester, secretaris.
Bijlage: verslag en notulen ALV 23 november 2022

Klik op onderstaande link om het gehele document te lezen

https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/VERSLAG-ALV-23-nov.pdf