Woo-verzoek aan KNB(Pensioenkamer)

Ter voorbereiding van de beoordeling van het transitieplan van de sociale partners in het kader van het aan de VPN toekomende hoorrecht, heeft het bestuur vorig jaar al een informatieverzoek bij de KNB/Pensioenkamer ingediend op basis van de Wet open overheid (Woo). Omdat het verzoek werd afgewezen, heeft de VPN een beroep gedaan op de […]

Klachtbrief aan AFM

In aanvulling op de ingediende klacht bij DNB heeft de VPN ook een klacht ingediend bij de AFM. Klik op onderstaande link om de gehele voorontwerp te lezen: https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/klachtbrief-aan-AFM-020124.pdf

Klacht aan DNB

Om de sommatie die door de VPN aan de SPN is gezonden kracht bij te zetten, heeft de VPN  een klacht ingediend bij DNB. Klik op onderstaande link om de gehele voorontwerp te lezen: https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/def.versie.klachtbrief.DNB_.ondertekend.281223.pdf

Sommatie

Door de SPN is de verkiezing/benoeming per 15 april 2024 van een nieuw bestuurslid als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in strijd met het bepaalde in art. 100 Pensioenwet en de ‘good governance’ die door de Code Pensioenfondsen wordt bevorderd, zo malafide georkestreerd dat elke betrokkenheid of invloed van de gepensioneerden en de VPN is uitgesloten. […]

Doorlopende tekst voorontwerp dagvaarding 161123

Op 11 september 2023 zond de VPN een verzoek om overleg aan de KNB. BMN en SPN. Daarbij was gevoegd een voorconcept dagvaarding om de argumenten voor de claim die de VPN meent te hebben, te verwoorden. De VPN ontving daarop geen enkele reactie. Nadien kreeg de RvA de beschikking over nieuwe info die aanleiding […]

Ondanks het verzoek van de VPN op 14 sept. 2022 om een gesprek met de sociale partners en de SPN over de door de premiedemping veroorzaakte schade, heeft zo’n gesprek nog steeds niet plaats gehad.

Op 11 sept. 2023 heeft de VPN dit verzoek herhaald met toevoeging van bijlagen waarop de aansprakelijkstelling voor die schade door de VPN wordt gebaseerd. Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen: https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/09/aanbiedingsbrief-091123.pdf https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/09/doorlopende-tekst-voorontwerp-dagvaarding-290823-.pdf https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/09/Producties-3-tot-en-met-9E.pdf

Door de inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) moeten nu de KNB/PensioenKamer en de BMN als de sociale partners een transitieplan opstellen.

Over dat transitieplan zal de VPN worden gehoord. Vooruitlopend daarop heeft het bestuur zijn gedachten en wensen voor dat plan geformuleerd in een brief met bijlage.  Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen: https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/08/Position-Paper-bijlage-20082023.pdf https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/08/Brief-18-08-2023-Gebruik-maken-hoorrecht.pdf