Ondanks het verzoek van de VPN op 14 sept. 2022 om een gesprek met de sociale partners en de SPN over de door de premiedemping veroorzaakte schade, heeft zo’n gesprek nog steeds niet plaats gehad.

Op 11 sept. 2023 heeft de VPN dit verzoek herhaald met toevoeging van bijlagen waarop de aansprakelijkstelling voor die schade door de VPN wordt gebaseerd. Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen: https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/09/aanbiedingsbrief-091123.pdf https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/09/doorlopende-tekst-voorontwerp-dagvaarding-290823-.pdf https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/09/Producties-3-tot-en-met-9E.pdf

Door de inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) moeten nu de KNB/PensioenKamer en de BMN als de sociale partners een transitieplan opstellen.

Over dat transitieplan zal de VPN worden gehoord. Vooruitlopend daarop heeft het bestuur zijn gedachten en wensen voor dat plan geformuleerd in een brief met bijlage.  Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen: https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/08/Position-Paper-bijlage-20082023.pdf https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/08/Brief-18-08-2023-Gebruik-maken-hoorrecht.pdf

Position Paper

Vooruitlopend op de uitoefening van het hoorrecht inzake het transitieplan heeft de VPN haar wensen aan de sociale partners kenbaar gemaakt.” Klik op onderstaande link om de gehele voorontwerp te lezen: https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/Position-Paper.pdf https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2024/02/Aanbiedingsbrief-Position-Paper.pdf

Gebruikmaken “hoorrecht”

Hierbij treft u als bijlage aan de brief van onze Vereniging van Pensioengerechtigden Notariaat VPN,met betrekking tot het gebruikmaken van het hoorrecht, zoals dat in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is geformuleerd. Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/03/br.Pensioenkamer.pdf 

Rechtsbescherming van deelnemers en pensioengerechtigden in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

Geachte dames en heren, Onze belangenvereniging Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat heeft alle leden van de Eerste Kamer een OPEN BRIEF gezonden over het voorliggende wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Het betreft een dringende oproep aan de leden van de Eerste Kamer voor betere rechtsbescherming van de deelnemers en pensioengerechtigden in de nieuwe pensioenwet. De oproep luidt: -‘Eerste Kamer […]

Ledenwerving

Omdat voor de werving van leden onder de nieuwe gepensioneerden en nagelaten betrekkingen de hulp van de SPN onontbeerlijk is en daaraan geen royale medewerking door de SPN werd verleend ondanks een wettelijke verplichting, zond het bestuur op 5 februari 2023 een aanmaning aan het bestuur van SPN. Klik op onderstaande link om de gehele […]

Kerstwens 2022

Op 20 december 2022 zond het bestuur opnieuw een brief aan de leden, ditmaal over de gehouden ledenvergadering met daarbij het verslag en de notulen en de verkiezing door de gepensioneerden van een lid voor het verantwoordings-orgaan van de SPN. Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/brief-aan-de-leden-kerstwens.pdf

Indexatie per 1 januari 2023

Op 19 december 2022 zond het bestuur aan de leden een brief over de door de SPN aangekondigde indexering met 8,1%. Klik op onderstaande link om de gehele brief te lezen https://gepensioneerdennotariaat.nl/wp-content/uploads/2023/02/brief-aan-de-leden-indexatie.pdf